SLUŽBY a Cenník JuniorSLUŽBY

Poskytujeme ubytovanie, sociálne poradenstvo a účasť v projektoch sociálnej inklúzie ( Trvalá náruč, Kmotričky, Otcovská škôlka, Usmej sa mama! ):

- ženám s neželaným tehotenstvom

- opusteným matkám s deťmi do 3 rokov


CIELE

1. Upevniť v osamelých ženách materinský cit a lásku k svojmu dieťaťu a viesť ich k zodpovednému rodičovstvu, lebo len to umožní deťom zdravý vývin v bezpečnom prostredí

2. Pomôcť matke a dieťaťu vytvoriť si po strate rodiny a väzieb náhradné viacgeneračné sociálne zázemie, v ktorom sa emočne ukotvia

3. Zabezpečiť ženám s deťmi podmienky na aktívnu sociálnu inklúziu s cieľom úspešného uplatnenia sa na trhu práce, lebo len cez takúto pomoc matke, ktorá je najdôležitejším človekom v živote dieťaťa, pomôžeme dieťaťu


Pätoro starostlivosti o ženy s deťmi

ZÁSADY PRÁCE S OPUSTENÝMI MATKAMI A ICH DEŤMI V NÁRUČI ZÁCHRANY 

1.     Pomáhame tak, aby si ženy vedeli pomôcť samé

2.     Radíme tak, aby rady zužitkovali a vedeli sa postarať o seba i  dieťa a mali ho z čoho uživiť

3.    Sprevádzame tak, aby sme nenarušili identitu a súkromie ženy, dieťaťa – ich malej rodiny

4.     Podporujeme tak, aby sme motivovali, hľadali dobré a silné stránky osobnosti ženy – matky

5.     Asistujeme tak, aby sme zohľadňovali v prvom rade záujem maloletého dieťaťa

 

 

Platba za sociálne služby - mesačne

Klientka                                       40 €
Dieťa do 3 rokov                         10 €
Dieťa nad 3 roky                         20 €
Kaucia                                         20 € (polovica vrátená ako šetrenie v deň odchodu zo zariadenia)
Energie - podľa zmluvných podmienok