Legislatíva

V lete 1. júna 2004 – na Medzinárodný deň detí – vznikla na Slovensku občianska iniciatíva, ktorej cieľom bolo zriadiť po vzore iných demokratických krajín (Nemecka, Rakúska,  Maďarska a iných…), verejné schránky na záchranu nechcených novorodencov,  ktorí predtým zväčša končili pohodení alebo usmrtení v kontajneroch. Na jeseň 2004 na základe tejto iniciatívy vzniklo občianske združenie Šanca pre nechcených, ktoré bolo zaregistrované Ministerstvom vnútra SR 11. 10. 2004 (č.s.: VVS/1-900/90-187 97). Odbornými garantami záchrany nechcených novorodencov a členmi združenia sa stali poprední gynekológovia SR a členovia Asociácie za plánované rodičovstvo MUDr. Michal Kliment, CSc., MUDR. Vladimír Cupaník, PhDr.,  prednostka Detskej Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave a členka Asociácie slovenských pediatrov a neonatológov MUDr. Marta Benedeková.

Podľa stanov občianskeho združenia je jeho hlavnou činnosťou pomoc „nechceným“ –  ľuďom odkázaným z rôznych krízových príčin na pomoc iných.

V prvej fáze sa občianske združenie  rozhodlo pomáhať tým najbezbrannejším nechceným – novorodencom. Túto pomoc už v prvom predstavení sa verejnosti v roku 2004 rozdelili do troch etáp:

1. Hniezdo záchrany – (krízové riešenie) – zriaďovanie verejných inkubátorov pri nemocniciach v SR na záchranu života nechcených novorodencov, v ktorých môže matka anonymne a beztrestne odložiť nechcené bábätko

2. Kolíska záchrany – (lepšie riešenie) – vytvorenie lobistického tlaku na vznik zákona o utajených pôrodoch a vytvorenie telefonickej linky, na ktorú sa môžu obracať ženy s nechceným tehotenstvom a ľudia v kríze

3. Náruč záchrany – (ideálne riešenie) – vytvorenie takých podmienok pre ženy s nechceným bábätkom, aby sa dieťaťa nemuseli vzdávať (výstavba útulkov, kde ich pobyt nebude úzko časovo obmedzený na pol roka, ale budú môcť s dieťaťom ostať 3 roky, kde dostanú rekvalifikáciu, prácu a šancu na skutočný život s vlastným dieťaťom.)

 

Aby sa Hniezda záchrany mohli stať legálnou súčasťou programu na záchranu nechcených novorodencov, bolo potrebné vykonať legistatívne kroky:

– Podľa ustanovenia § 11 ods. 12 zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov „Ak zdravotnícke zariadenie ústavnej starostlivosti, ktoré prevádzkuje novorodenecké oddelenie, zriadi na účely záchrany novorodencov verejne prístupný inkubátor, možno novorodenca do neho odložiť“.

Tento paragraf v zákone uzákonil existenciu Hniezd záchrany v SR, umožnil nemocniciam zriaďovať ich a zabezpečil aj beztrestnosť pre matku, ktorá takto odloží dieťa do verejne prístupného inkubátora: V súvislosti s ustanovením § 28 Trestného zákona je takéto odloženia dieťaťa považované za okolnosť vylučujúcu protiprávnosť, pretože ide o výkon práva vyplývajúceho z iného všeobecne záväzného právneho predpisu. Link na Zákon 574/2004 o zdravotnej starostlivosti TU: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-576

– 2009: vytvoriť rámec spolupráce občianskeho združenia Šanca pre nechcených s nemocnicami a sociálnymi odbormi Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Výsledkom je Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva SR o postupe zdravotníckych pracovníkov pri poskytovaní zdravotníckej starostlivosti novorodencom odloženým vo verejne prístupnom inkubátore. (Vestník MZ SR z 29. mája 2009, čiastka 22-24, str. 171) Vestník MZ

USMERNENIE FUNGOVANIA HNIEZD ZÁCHRANY 2022

Po tragédii, ktorá sa stala v Hniezde záchrany na bratislavských Kramároch, iniciovalo občianske združenie Šanca pre nechcených zjednotenie pravidiel kontrolingu a bezpečnej prevádzky hniezd u všetkých prevádzkovateľov týchto verejných inkubátorov na záchranu nechcených novorodencov.

S odbornou pomocou pracovníkov MZ SR a vďaka príkladom dobrej praxe prevádzky hniezd v mnohých z 20-tich nemocníc, ktoré hniezda prevádzkajú sa nové pravidlá nastavili, zjednotili a sú už aj zverejnené v novom usmernení: https://www.health.gov.sk/?vestniky-mz-sr

Najpodstatnejšími je stanovenie pravidelných fyzických kontrol hniezd, raz ročne nácvik koordinácie a postupov, odporúčanie na on-line sledovanie kamery v hniezde a určenie zodpovednosti nielen za zdravotnú starostlivosť o novorodenca, ale aj technický stav a kontrolu funkčnosti samotného hniezda.

OSN – OHROZENIE HNIEZD ZÁCHRANY?

Miesta pre bezpečné odloženie novorodenca pre matku v krízovej, krajnej situácii sa stali v Česku (tam sa volajú BabyBoxy) terčom kritiky Výboru pre ľudské práva OSN, ktoré v júni 2011 odporučilo Českej republike ukončiť činnosť BabyBoxov!
Občianske združenie Šanca pre nechcených okamžite zareagovalo – dokument Právo na život verzus právo na identitu.
Zrealizovalo aj kampaň na podporu záchrany Hniezd záchrany, ktorú podporili politici, umelci i verejnosť.

4.9. 2011 Deň solidarity s Hniezdami záchrany v bratislavskom Auparku
– europoslankyňa Anna Záborská
– Zuzana Smatanová
– Mária Čírová
– Mirka Partlová
– Adam Ďurica
– Iveta Malachovská

8.9. 2011 Večer solidarity s Hniezdami záchrany Penati Club
– minister práce, sociálnych vecí a rodiny Jozef Mihál
– europoslankyňa Anna Záborská
– štátna tajomníčka Lucia Nicholsonová 
– Jana Kirschner
– Peter Lipa
– Mária Čírová
– Adam Ďurica